OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 09 listopada 2020 r. do 08 grudnia 2020 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

  1. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LVI/1629/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 5,91 ha, położony we wschodniej części dzielnicy Śródmieście, ograniczony ulicami: Długa Grobla, Długie Ogrody, Siennicką, Wiesława i Zabłotną.

2. Wronia Górka w mieście Gdańsku
(uchwała Nr IX/145/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 14,00 ha, położony w dzielnicy Aniołki, na terenie wzniesienia Wroniej Górki.

3. Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLI/1129/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 10,14 ha, położony w Brzeźnie, w pasie nadmorskim pomiędzy ciągiem pieszo- rowerowym na przedłużeniu alei Jana Pawła II i aleją Hallera.

4. Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XI/175/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni około 11,03 ha, położony w centralnej części dzielnicy pomiędzy rondem im. Tadeusza Mazowieckiego a torami kolejowymi.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

Godzina

Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla

12.11.2020

1700

Wronia Górka

26.11.2020

1700

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

10.11.2020

1700

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

24.11.2020

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

- www.bip.brg.gda.pl
- www.brg.gda.pl
- www.bip.gdansk.pl

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 09.11.2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl