OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej

(uchwała Nr LII/1152/14 RMG z dnia 24.04.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 2,44 ha, położony we Wrzeszczu rejon ul. Wileńskiej, który graniczy: od północy z terenami parku Doliny Królewskiej, od wschodu z terenami ogródków działkowych przewidzianymi jako rezerwa terenowa pod planowaną ulicę Nowa Politechniczną, od południa z ul. Wileńską i terenami zabudowy jednorodzinnej, od zachodu z terenami zalesionymi.

  1. Brzeźno - rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej

(uchwała Nr XXI/567/16 RMG z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,53 ha, położony w Brzeźnie, na zakończeniu promenady pieszo-rowerowej na przedłużeniu Alei Jana Pawła II, prowadzącej do mola przy ul. Jantarowej.

  1. Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej

(uchwała Nr XXI/568/16 RMG z dnia 29.10.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 2,40 ha, położony w Brzeźnie, po północnej stronie ul. Brzeźnieńskiej stanowiącej odcinek ciągu pieszo-rowerowego.

  1. Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej - ODWOŁANE

  1. Jasień w rejonie przystanku PKM

(uchwała Nr VIII/168/15 RMG z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 71,75 ha, którego granice przebiegają: od północy wzdłuż nasypu kolejowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz parkingu i pętli autobusowej w rejonie przystanku PKM Jasień, od wschodu i południowego – wschodu wzdłuż terenów leśnych, zabudowy mieszkaniowej na północ od ulicy Myśliwskiej, fragmentu zieleni, zabudowy mieszkaniowej na południe od ulicy Myśliwskiej z fragmentem ulicy Jasieńskiej, ulic Nowej Gronostajowej i Gronostajowej, od południa wzdłuż terenu alei Armii Krajowej i jej skrzyżowania z ulicą Nową Gronostajową, od zachodu i południowego – zachodu wzdłuż terenu Potoku Jasień, gruntowej drogi w śladzie ulicy Nowej Jasieńskiej, ulicy Tanecznej i zabudowy mieszkaniowej.

  1. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej

(uchwała Nr XVIII/529/16 RMG z dnia 28.01.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 11 ha, jest położony w dzielnicy Kokoszki Mieszkaniowe ograniczony od północy ulica Egiertowską, od wschodu terenami zabudowy mieszkaniowej i lasem, od południa zabudową mieszkaniową zlokalizowaną przy ulicy Gostyńskiej, od zachodu lasem.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Jasień w rejonie przystanku PKM

6.12.2016 r.

1700

Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej

14.12.2016 r.

1700

Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej

15.12.2016 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej

15.12.2016 r.

1700

Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej

20.12.2016 r.

1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.


OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 30.11.2016 r. - 30.12.2016 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu 14 grudnia br.

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.