OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 02 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Orunia – rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdański
  (uchwała Nr XLI/1126/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni około 0,95 ha, położony w Gdańsku, w południowym rejonie Oruni, którego granice przebiegają:

- od północy i południa wzdłuż terenów niezainwestowanych, częściowo użytkowanych ogrodniczo oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zlokalizowanej przy ulicy Nowiny;

- od zachodu wzdłuż zadrzewionych terenów niezainwestowanych;

- od wschodu wzdłuż odcinka ulicy Nowiny.

 1. Stare Przedmieście w rejonie ulic Toruńskiej i Kocurki w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XV/400/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 1,2 ha, położony na terenie Starego Przedmieście w kwartale zabudowy ograniczonym ulicami Kocurki, Toruńską, Rzeźnicką i Żabi Kruk
 1. Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XXI/573/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)obejmujący obszar o powierzchni około 4,24 ha, położony w granicach dwóch historycznych dzielnic Gdańska: Dolnego Miasta i Długich Ogrodów. Jego granice stanowi od południa ulica Podwale Przedmiejskie, od wschodu ulica Reduta Żbik i granica działki nr 157/7 obr. 100 oraz przebieg ulicy Łąkowej. Od północy i zachodu granice działki nr 134/1 obr. 100.
 1. Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XXXVIII/1020/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 1,26 ha, położony pomiędzy ulicą Rakoczego i linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w pobliżu przystanku PKM Brętowo.
 1. Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XLIV/1213/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 0,79 ha, położony w Brzeźnie pomiędzy ulicą Uczniowską, terenami kolejowymi a działką drogową numer ewidencyjny 503/12

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Orunia – rejon ulicy Nowiny 63a

17.07.2018 r.

1700

Stare Przedmieście w rejonie ulic Toruńskiej i Kocurki

10.07.2018 r.

1700

Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej

19.07.2018 r.

1700

Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo

17.07.2018 r.

1700

Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej

24.07.2018 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Biuro Rozwoju Gdańska, a nadto.

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.