Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpiła zmiana sposobu rozpatrywania wniosków przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadziła zmiany w gminnych aktach planowania przestrzennego, zastępując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym. Plan ogólny powinien wejść w życie przed 31 grudnia 2025 roku i będzie aktem prawa miejscowego wiążącym dla ustaleń planów miejscowych.

Złożone wnioski o sporządzenie lub zmianę MPZP zostaną rozpatrzone po wejściu w życie planu ogólnego.

Wnioski należy kierować na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul . Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego można złożyć za pomocą wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.