Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny, który został przyjęty 23 kwietnia 2018 roku uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska. Następnie 27 czerwca 2019 roku Studium zostało zmienione uchwałą nr XII/218/19 RMG w części dotyczącej dwóch terenów na Stogach.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat. Studium jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej. Zapisy zawarte w studium pozwalają na realizację oczekiwanych inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy, dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku. Od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście znajdzie się miejsce na nowe parki, osiedla mieszkaniowe, czy zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy będzie możliwy rozwój uczelni.

Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jest natomiast dokumentem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia nowych planów miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium. Studium wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, a nie konkretny sposób użytkowania terenu czy przebieg sieci. Ustalenia studium koncentrują się na najważniejszych kwestiach, kluczowych dla rozwoju miasta. W studium Gdańsk został podzielony na obszary o określonym przeznaczeniu dominującym. Ustalenie takiego przeznaczenia nie oznacza jednak, że na danym terenie może rozwijać się wyłącznie określona funkcja. Mogą także rozwijać się inne, ale muszą uwzględniać standardy określone przez przeznaczenie dominujące.

Zmiana studium

Zmiana studium dotyczy dwóch terenów na Stogach: plaży i wydm (ok. 10 ha) zlokalizowanych na wschód od ul. prof. Witolda Andruszkiewicza oraz lasu komunalnego (ok. 39,4 ha) leżącego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym. Obydwa tereny znajdują się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Gdańsk. W studium z 2018 r. ustalono dla nich funkcje dominujące: przemysłowo-składowo-usługową i portową. Do zmiany zapisów przystąpiono 23 kwietnia 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska oraz Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, w związku ze sprzeciwem mieszkańców, dotyczącym przeznaczenia tych terenów, zwłaszcza plaży.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 27 czerwca 2019 r., teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni – na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej). Plaża została objęta granicami osnowy przyrodniczej, elementu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Zmiana studium jest zgodna z oczekiwaniami lokalnej społeczności, jest też korzystna dla środowiska naturalnego. Ponadto pozwala zachować Baterię Wydmową – element fortyfikacji pochodzący z początku XX wieku. Jednocześnie ogranicza możliwości rozbudowy portu morskiego i baz logistycznych łącznie o tereny o powierzchni ok. 50 ha.

Dokumenty

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
10-07-2019 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
Pobierz [pdf]
10-07-2019 Rysunek 1 - Uwarunkowania
Pobierz [pdf]
10-07-2019 Rysunek 2 - Kierunki
Pobierz [pdf]
10-07-2019 Rysunek 3 - Środowisko
Pobierz [pdf]
10-07-2019 Rysunek 4 - Dziedzictwo
Pobierz [pdf]
10-07-2019 Rysunek 5 - Systemy wodociągowo - kanalizacyjne
Pobierz [pdf]
10-07-2019 Rysunek 6 - Energetyka
Pobierz [pdf]

ARCHIWUM

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska (dokument archiwalny przed zmianą z 2019 roku)

Prace nad studium lata 2017-2018 (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku (dokument archiwalny - nieobowiązujący)