Zdecydowana większość mieszkańców Nowego Portu akceptuje plany Biura Rozwoju Gdańska dotyczące dalszej rewitalizacji dzielnicy w zakresie przedstawionym respondentom w trakcie sondażu przeprowadzonego w maju 2021 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Mieszkańcy Nowego Portu, biorący udział w badaniu, w zdecydowanej większości (83,7%) dostrzegają zmiany jakie były dotychczas realizowane w ramach procesu rewitalizacji w ich dzielnicy i niemal jednomyślnie uważają, że dzielnica wymaga dalszych działań rewitalizacyjnych (96,9%).

Wśród inwestycji, które powinny być realizowane w dzielnicy, respondenci najczęściej wskazywali na rozwój terenów zieleni miejskiej (72,7%). Dopiero w dalszej kolejności wskazywali na place zbaw dla dzieci (39,3%), obiekty i miejsca sportowe (34,1%, budynki/pawilony usługowo-handlowe (31,5%) oraz nowe budynki mieszkalne (23,9%). Wskazanie przez 2/3 mieszkańców na rozwój terenów zielonych, jako na główne zadanie inwestycyjne, koresponduje z planem rewitalizacji ulicy Wyzwolenia, który zakłada zlokalizowanie tam licznych mniejszych i większych zieleńców.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Ponad połowa respondentów (58,2%) uważa, że dla osiągnięcia celów rewitalizacyjnych należy realizować program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przeciwnikami takiego rozwiązania jest tylko 12% badanych (29,8% nie ma zdania na ten temat). Za przeprowadzeniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego nieco częściej opowiadają się osoby w średnim i młodszym wieku oraz ze średnim lub wyższym wykształceniem.

Zielona Wyzwolenia

Zdecydowana większość respondentów opowiada się za realizacją projektu „Zielona Wyzwolenia” (84,1%) oraz Szaniec Zachodni” (90.7%). Opinie te nie różną się istotnie w zależności od zamieszkiwanego rejonu oraz od cech społeczno-demograficznych respondentów.

Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa

Nieco ponad 2/3 respondentów (67,5%) opowiada się za likwidacją istniejącego zespołu blaszanych garaży w celu realizacji w tym miejscu budynku mieszkalnego z usługami w parterze wraz z zielenią przy ulicy Wyzwolenia. Zdecydowanymi przeciwnikami takiego rozwiązania jest 14,4% badanych a 18,1% nie ma zdania na ten temat. Najmniej zwolenników likwidacji garaży zamieszkuje w rejonach sąsiadujących z zespołem garaży. Zauważyć jednak należy, że różnice w wynikach uzyskanych w poszczególnych rejonach dzielnicy nie są znaczące. Również cechy społeczno-demograficzne nie różnicują istotnie opinii mieszkańców w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzony został na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska metodą ankietową (ankieta roznoszona do mieszkań i przeznaczona do samodzielnego wypełnienia przez respondenta). Do każdej ankiety dołączona była plansza przedstawiająca opis i wizualizację planowanych działań rewitalizacyjnych. Badania przeprowadzone zostały na reprezentatywnej 1000 osobowej próbie mieszkańców dzielnicy.

Raport z sondażu - opinie mieszkańców Nowego Portu