Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar zdegradowany to obszar miasta, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (np. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji itp.) oraz na którym występuje co najmniej jedno negatywne zjawisko gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne.

Za obszar rewitalizacji uznaje się natomiast obszar miasta, który cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, a z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, miasto prowadzi na nim rewitalizację.

W kwietniu 2016 r. uchwałą Rady Miasta Gdańska wyznaczono osiem podobszarów zdegradowanych: Biskupia Górka / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Przeróbka Mieszkaniowa, Angielska Grobla oraz Brzeźno – osada rybacka. Spośród nich do rewitalizacji wskazano pierwsze cztery podobszary.

W 2022 r. przeprowadzono aktualizację diagnozy zjawisk kryzysowych występujących w Gdańsku i weryfikację istniejących granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyniki tych analiz zawarto w dokumencie „Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gdańsk 2022”.

9 lutego 2023 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z wynikami diagnozy podobszar rewitalizacji Orunia powiększono o rejon oruńskich kolonii mieszkaniowych.

 

Gdański obszar rewitalizacji składa się z czterech podobszarów:

podobszar Biskupia Górka / Stary Chełm

podobszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

podobszar Orunia.


ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Zmiana granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2022 rok- konsultacje społeczne

Zmiana granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2022 rok - powtórne konsultacje społeczne


Mapy

Biskupia Górka, Stary Chełm
Biskupia Górka, Stary Chełm
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście