Biuro Rozwoju Gdańska jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gdańska w 1999 r. Biuro działa w oparciu o Statut, będący załącznikiem do uchwały nr XI/347/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 1999 r., oraz Regulamin Organizacyjny.

Głównym zadaniem Biura jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych wykonywanych na polecenie władz miasta Gdańska.

Prace planistyczne są wykonywane przez zespoły urbanistyczne oraz zespoły branżowe.

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi prace projektowe. Informacje, które można uzyskać w Biurze dotyczą wyłącznie planów będących w trakcie sporządzania.

Informacji o obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, tzn. już uchwalonych, udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku (tel. 58 323-64-52 ).

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. Celem planowania przestrzennego jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

Zadaniem planowania przestrzennego jest zagwarantowanie harmonijnego współdziałania sfery społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych.

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez Prezydenta Miasta Gdańska, który zleca wykonanie prac planistycznych i proceduralnych Biuru Rozwoju Gdańska. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Gdańska. Plan jest prawem miejscowym.

Na podstawie planu miejscowego wydaje się decyzje pozwolenia na budowę. Koszty związane ze sporządzeniem lub wprowadzeniem zmian w miejscowym planie ponosi budżet miasta.

Czas potrzebny na sporządzenie miejscowego planu jest trudny do jednoznacznego oszacowania. Jest on uzależniony od wagi problemów, które plan musi rozstrzygnąć. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie planu, jak również czas związany z procedurą uchwalania planu, należy liczyć się z okresem nie krótszym niż 9-12 miesięcy.

Zadaniem Biura Rozwoju Gdańska jest również przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do realizacji procesu rewitalizacji oraz jego prowadzenie. Biuro podejmuje działania związane z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie miasta Gdańska, sporządza Gminny Program Rewitalizacji i miejscowe plany rewitalizacji oraz koordynuje proces ich wdrażania. Biuro podejmuje także działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na realizację procesu rewitalizacji.