Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w dniu 31.05 2018 r. minął dwuletni okres od dnia wejścia w życie  Uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Gdańska wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji.

Informujemy, że nie podjęto uchwały w/s wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji nie są również prowadzone żadne prace w tym zakresie. W związku z powyższym z dniem 01.06.2018r. wygasło prawo pierwokupu ustanowione w Uchwale nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku.