Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska informuje, że Uchwałą XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, zmienioną Uchwałą XIII/263/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.08.2019 r. wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w mieście Gdańsku.

Jednocześnie informujemy, że nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Rozdział 5).

Nie ustanowiono więc prawa pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Gdańska w zakresie nieruchomości znajdujących się w obszarze rewitalizacji.