Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§1

1. Biuro Rozwoju Gdańska, zwane w dalszej części statutu „Biurem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Biuro może w swojej działalności używać skrótu „BRG”. 

§2

Siedzibą Biura jest miasto Gdańsk.

Rozdział 2 
Przedmiot i zakres działania 


§ 3

1. Przedmiotem działalności Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie: 

 1. kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta oraz 
 2. przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenia.

2. Biuro realizuje powierzone zadania poprzez prowadzenie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego oraz rewitalizacji miasta Gdańska, a w szczególności poprzez: 

 1. przygotowywanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz jego zmian; 
 2. przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Gdańska; 
 3. wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 4. prowadzenie badań, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego; 
 5. opiniowanie koncepcji, projektów decyzji oraz innych opracowań na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie ich zgodności z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska; 
 6. współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska w zakresie zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; 
 7. dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 8. analizę wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 9. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 10. przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, a także innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu wykraczającym poza obszar miasta; 
 11. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem organów i zespołów doradczych Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 
 12. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi jednostkami planistycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach dotyczących urbanistyki, rozwoju miast i obszarów metropolitalnych oraz związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój; 
 13. gromadzenie danych i informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
 14. podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i promocję wśród mieszkańców miasta Gdańska wiedzy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców w procesie planowania przestrzennego i rewitalizacji;[1]
 15. podejmowanie działań związanych z wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gdańska;
 16. przygotowanie gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji; 
 17. koordynowanie procesów rewitalizacyjnych, w tym podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania śrdków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 18. przyjmowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej;
 19. wykonywanie czynności formalno – prawnych związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej;
 20. przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska projektu uchwały o ustaleniu lub o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;
 21. przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych.[2]

3. Biuro obejmuje swoim zakresem działania miasto Gdańsk. Działania studialne lub projektowe Biura mogą obejmować tereny poza granicami miasta, o ile jest to niezbędne ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne miasta.

4. Prezydent Miasta Gdańska może nałożyć na Biuro obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań gminy po zapewnieniu odpowiednich środków na ten cel.

§4

Biuro może zlecać osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 3
Organizacja Biura


§ 5

1. Biurem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdańska. 
2. Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.
3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdańska.  
4. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu. 

§ 6

1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura ustala dyrektor. 
2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności: 

 1. strukturę Biura; 
 2. zasady funkcjonowania Biura; 
 3. zakresy działania komórek organizacyjnych w Biurze. 

Rozdział 4
Gospodarka Majątkowa i Finansowa Biura


§ 7

Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§8

Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

§9

Działalność Biura jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.

§10

 1. Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o stosowne przepisy prawa. 
 2. Biuro może posiadać własny rachunek bankowy. 

Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura

§ 11

Nadzór i kontrola nad działalnością Biura prowadzone są przez Prezydenta Miasta Gdańska, który dokonuje również oceny jego działalności. 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany postanowień Statutu Biura mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

[1] W brzmieniu ustalonym uchwałą z 2018 r.

[2] pkt 18-21 dodane uchwałą z 2018 r.