Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Biuro Rozwoju Gdańska, zwane w dalszej części statutu „Biurem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Biuro może w swojej działalności używać skrótu „BRG”.

§ 2

Siedzibą Biura jest miasto Gdańsk.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania

§ 3

1. Przedmiotem działalności Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie:

1) kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta oraz
2) przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenia.

2. Biuro realizuje powierzone zadania poprzez prowadzenie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego oraz rewitalizacji miasta Gdańska, a w szczególności poprzez:

1) przygotowywanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz jego zmian;
2) przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Gdańska;
3) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) prowadzenie badań, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
5) opiniowanie koncepcji, projektów decyzji oraz innych opracowań na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie ich zgodności z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
6) współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska w zakresie zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
7) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) analizę wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
10) przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, a także innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu wykraczającym poza obszar miasta;
11) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem organów i zespołów doradczych Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
12) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi jednostkami planistycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach dotyczących urbanistyki, rozwoju miast i obszarów metropolitalnych oraz związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój;
13) gromadzenie danych i informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
14) podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i promocję wśród mieszkańców miasta Gdańska wiedzy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców w procesie planowania przestrzennego i rewitalizacji;[1]
15) podejmowanie działań związanych z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gdańska;
16) przygotowanie gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji;
17) koordynowanie procesów rewitalizacyjnych, w tym podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
18) przyjmowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej;
19) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej;
20) przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska projektu uchwały o ustaleniu lub o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;
21) przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych.[2]

3. Biuro obejmuje swoim zakresem działania miasto Gdańsk. Działania studialne lub projektowe Biura mogą obejmować tereny poza granicami miasta, o ile jest to niezbędne ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne miasta.

4. Prezydent Miasta Gdańska może nałożyć na Biuro obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań gminy po zapewnieniu odpowiednich środków na ten cel.

§ 4

Biuro może zlecać osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3
Organizacja Biura

§ 5

1. Biurem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.
3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdańska.
4. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu.

§ 6

1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura ustala dyrektor.
2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1) strukturę Biura;
2) zasady funkcjonowania Biura;
3) zakresy działania komórek organizacyjnych w Biurze.

Rozdział 4
Gospodarka Majątkowa i Finansowa Biura

§ 7

Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 8

Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 9

Działalność Biura jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.

§ 10

1. Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o stosowne przepisy prawa.

2. Biuro może posiadać własny rachunek bankowy.

Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura

§ 11

Nadzór i kontrola nad działalnością Biura prowadzone są przez Prezydenta Miasta Gdańska, który dokonuje również oceny jego działalności.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany postanowień Statutu Biura mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

[1] W brzmieniu ustalonym uchwałą z 2018 r.

[2] pkt 18-21 dodane uchwałą z 2018 r.