loga ue

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym.

Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji

Rekrutacja trwała od 30 września do 21 października 2022 roku. Zgodnie z § 4. ust. 1 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (dalej: Regulamin), jeżeli liczba wyłonionych w pierwszym naborze członków Komitetu jest mniejsza niż minimalne wartości wskazane w poszczególnych kategoriach, określonych w §2 Regulaminu, procedurę naboru przeprowadza się ponownie. W związku z powyższym, informujemy, że nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji został przeprowadzony w dniach od 8 listopada do 16 listopada 2022 r. Więcej informacji w ogłoszeniu znajdującym się w załącznikach poniżej oraz na stronie BRG.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska określającą zasady działania Komitetu Rewitalizacji, w skład Komitetu powinno wejść:
1) co najmniej 4 mieszkańców – co najmniej po jednym z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) co najmniej 2 przedstawicieli właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) co najmniej 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Miasta Gdańska, innych niż wymienieni w pkt 1;
4) co najmniej 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą;
5) co najmniej 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;

Członkami Komitetu będą również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, a jego stanowisko będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

27 grudnia Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powołała członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

Zarządzenie nr 2612/22 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2023-2028

Lista członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji