OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku

w dniach od 5 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485) zawiadamiam o konsultacjach społecznych:

  1. Celem konsultacji jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany ww. uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji.

Projekt uchwały z uzasadnieniem będzie dostępny w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl oraz w punkcie konsultacyjnym.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 5 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. w formie:
  2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego omówienie projektu uchwały, a także wyrażenie przez interesariuszy uwag, opinii i propozycji składanych ustnie do protokołu. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku w godzinach od 17:00 do 19:00z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w spotkaniu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: http://bip.brg.gda.pl w zakładce Rewitalizacja w dniu 05 kwietnia 2022 roku.
  3. zbierania uwag ustnych lub w postaci papierowej w punkcie konsultacyjnym, tj. w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, pok. 2. Punkt dostępny jest w dni robocze w godzinach 7.30-15.30;
  4. zbierania uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2022 roku, decyduje data wpływu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Ewa Pielak, z-ca Dyrektora BRG do spraw rewitalizacji tel. 58 308 44 28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IV. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Obowiązująca uchwała wraz ze wszystkimi załącznikami.

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, zaś w jego imieniu dane przetwarza Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procesem rewitalizacji.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od czasu zakończenia konsultacji społecznych, w celach kontrolnych.
Odbiorcy danych
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Prawa osób
Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).