OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 18 października 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków
(uchwała Nr XXIV/637/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 5,86 ha, położony w Brzeźnie, w sąsiedztwie Parku Brzeźnieńskiego im. J.J. Haffnera ograniczony: od północy – ul. Krasickiego; od zachodu – osiedlem wielorodzinnym Nadmorze oraz osiedlem przy ul. Gałczyńskiego i ul. Dunikowskiego; od południa – ul. Łozy; od wschodu – nieużytkami rezerwowanymi pod ulicę tzw. Nową Gdańską.

2. Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza(uchwała Nr XXII/551/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 32,1 ha, położony pomiędzy ulicami prof. W. Andruszkiewicza, Kaczeńce, Wosia Budzysza oraz mjr H. Sucharskiego.

3. rejon kąpieliska morskiego Stogi II
(uchwała Nr XXII/554/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 23,04 ha, położony na Stogach w rejonie kąpieliska morskiego Stogi, na zakończeniu ul. Nowotnej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl www.bip.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

21.10.2021 r.

1700

Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza

25.10.2021 r.

1700

rejon kąpieliska morskiego Stogi II

09.11.2021 r.

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

- www.bip.brg.gda.pl
- www.brg.gda.pl
- www.bip.gdansk.p

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 18.10.2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2021 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl