OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 02 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVIII/1019/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni około 1,4 ha, położony w dzielnicy Aniołki na końcu ulicy Jana Dantyszka i na północ od ulicy Dębowej.

2. Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLI/1129/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni około 10,14 ha, położony w Brzeźnie, w pasie nadmorskim pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym na przedłużeniu alei Jana Pawła II i aleja Hallera.

3. Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku
(uchwała Nr X/233/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.05.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni około 71,35 ha, którego granice przebiegają:

  • od północy wzdłuż ulic Warszawskiej, Witosa i Cieszyńskiego;
  • od wschodu wzdłuż ulic: Cieszyńskiego i planowanego odcinka ulicy Sikorskiego;
  • od południa wzdłuż ulic Madalińskiego i Lipowicza oraz zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Lipowicza oraz parku Jar Wilanowski;
  • od zachodu wzdłuż ulicy Wilanowskiej, parku Jar Wilanowski i fragmentu alei Vaclava Havla,

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu

dzień

godzina

Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej

14.01.2020 r.

1700

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

16.01.2020 r.

1700

Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza

21.01.2020 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl