OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LVII/1689/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 4,4 ha, położony w dzielnicy Śródmieście, a jego granice stanowią:
- od północnego wschodu: aleja Zwycięstwa,
- od wschodu: działka nr 2/1 z budynkiem Ateneum – Szkoły Wyższej i działka nr 2/2 z budynkiem mieszkalnym oraz ulica 3 Maja i tereny kolejowe,
- od południa i południowego zachodu: teren Hevelianum i ulica Gradowa,
- od zachodu: teren stacji benzynowej i warsztatu samochodowego oraz teren parkingu przy ul. Giełguda i plac Zebrań Ludowych.

2. Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XI/177/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 7,19 ha, położony w Osowie, na północ od ulicy Kielnieńskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową.

3. Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLVIII1440/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 43,68 ha, położony w jednostce Barniewice w rejonie ulic Meteorytowej i Keplera oraz węzła Owczarnia Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Ograniczony jest od północy terenem produkcyjno-usługowym, od południa ulicą Meteorytową, od zachodu terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej oraz produkcyjno-usługowej.

4. Rudniki na południe od ulicy Litewskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr IX/147/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 13,61 ha, położony w północno-zachodniej części jednostki urbanistycznej Błonia-Płonia, pomiędzy ulicą Litewską a bocznicą kolejową biegnącą wzdłuż ulicy Elbląskiej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała

09.09.2020 r.

1700

Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek

03.09.2020 r.

1700

Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera

03.09.2020 r.

1800

Rudniki na południe od ulicy Litewskiej

02.09.2020 r.

1700

w Budynku NSZZ Solidarność, ul. Wały Piastowskie 24 sala AKWEN

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl