OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.03.2020 r.

o odwołaniu wszelkich wydarzeń organizowanych przez miasto Gdańsk,

zostaje odwołane

odbywające się w dniach 02. 03.2020 r. - 30.03.2020 r. wyłożenie do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a w mieście Gdańsku
  2. Barniewice północno-zachodnie II w mieście Gdańsku

Jednocześnie odwołane zostają dyskusje publiczne nad ustaleniami projektów planów, które miały się odbyć w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a

17.03.2020 r.

1700

Barniewice północno-zachodnie II

17.03.2020 r.

1700

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia powyższych projektów planów do publicznego wglądu oraz terminach dyskusji publicznych nad ich ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl