OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  1. Letnica rejon ulicy Starowiejskiej w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XXXVIII/970/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 4,4 ha, położony w centralnej części Letnicy przy ulicy Starowiejskiej; od południa graniczący z historyczną zabudową Starej Letnicy, od północy i zachodu z nowopowstającymi osiedlami o funkcji mieszkaniowo-usługowej, a od wschodu z terenami zieleni, przeznaczonymi w obowiązującym planie pod funkcje sportu i rekreacji.

  1. Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XXXI/801/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 8,2 ha, położony wzdłuż ulicy Lema, na granicy dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Siedlce. Na zachód od ulicy Lema obejmuje rozproszoną zabudowę mieszkaniowo-usługową, a po wschodniej stronie tej ulicy - pas terenu należącego do ogrodów działkowych. W południowej części objętej granicami znajdują się tereny zlokalizowane po obu stronach ulicy Kartuskiej.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Letnica rejon ulicy Starowiejskiej w mieście Gdańsku

28.02.2023

1700

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok w mieście Gdańsku

02.03.2023

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 13.02.2023 r.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2023 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.