OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 26 czerwca 2023 r. do 24 lipca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  1. Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku (uchwała Nr XXVIII/715/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.09.2020 r.)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 7,9 ha, położony w dzielnicy Oliwa. Jego granica przebiega: od północy wzdłuż ulicy Kościerskiej, od wschodu wzdłuż terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej, od południa wzdłuż ulicy Kwietnej, od zachodu wzdłuż ulicy Bytowskiej oraz terenów zieleni i nieużytków.

  1. Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego w mieście Gdańsku (uchwała Nr XXVI/683/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.08.2020 r.)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 20 ha, położony w Łostowicach i Zakoniczynie pomiędzy ulicami Darżlubską, Bieszczadzką, Jerzego Świrskiego, Świętokrzyską, Niepołomicką i Wielkopolską.

  1. Kokoszki Przemysłowe – rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II w mieście Gdańsku (uchwała Nr LIII/1322/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.08.2022 r.)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 4,6 ha, położony w dzielnicy Kokoszki w rejonie skrzyżowania ulic Budowalnych i Banińskiej. Od północy obszar graniczy z ulicą Budowlanych, od wschodu z ulicą Banińską, od południa z terenami kolejowymi, od zachodu z terenem zbiornika retencyjnego „Budowlanych”.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej

27.06.2023

1700

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

28.06.2023

1700

Kokoszki Przemysłowe – rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II

03.07.2023

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 26.06.2023 r.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2023 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.