OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 31 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku
    (uchwała Nr X/233/15 RMG z dnia 28.05.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 71,35 ha, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ulic Warszawskiej, Witosa, Cieszyńskiego; od wschodu – wzdłuż ulicy Cieszyńskiego i planowanego odcinka ulicy Sikorskiego; od południa – wzdłuż ulic Madalińskiego i Lipowicza oraz zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Lipowicza oraz parku Jar Wilanowski; od zachodu – wzdłuż ulicy Wilanowskiej, parku Jar Wilanowski i fragmentu alei Vaclava Havla.

  1. Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a w mieście Gdańsku
    (uchwała Nr L/1482/18 RMG z dnia 29.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 16,2 ha, położony w północnym rejonie Zakoniczyna, na północ od ulic Aleksandra Dulin’a i Porębskiego oraz na wschód od Nowej Bulońskiej.

  1. Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej
    (uchwała Nr XXXIX/1087/17 RMG z dnia 25.05.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 5,2 ha, położony pomiędzy ulicami Czerską a Borkowską.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza

20.08.2019 r.

1700

Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej

22.08.2019 r.

1700

Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a

27.08.2019 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.