OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 03 kwietnia 2017 r. do 04 maja 2017 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
  (uchwała Nr LVII/1333/14 RMG z dnia 25.09.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)obejmujący teren węzła integracyjnego przy ulicy Kartuskiej oraz obszar zlokalizowany przy ulicy Struga do ulicy Łostowickiej o powierzchni ok. 4,47 ha.
 1. Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
  (uchwała Nr XXIX/780/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,21 ha, położony w dzielnicy Matemblewo przy ulicy Jana Karskiego.
 1. Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego
  (uchwała Nr XXVI/683/16 RMG z dnia 08.07.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,43 ha, ograniczony: od południa – ulicą gen. Bora Komorowskiego; od wschodu – ulicą Chłopską; od zachodu – zespołem budynków mieszkaniowych jednorodzinnych; od północy – budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi.
 1. Jasień w rejonie przystanku PKM
  (uchwała Nr VIII/168/15 RMG z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)Obejmujący obszar o powierzchni ok. 71,75, ograniczony: od północy – nasypem kolejowym Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz parkingiem i pętlą autobusową w rejonie przystanku PKM; od wschodu i południowego wschodu – terenami leśnymi, zabudową mieszkaniową na północ od ulicy Myśliwskiej, ulicą Myśliwską, fragmentem zieleni, zabudową mieszkaniową na południe od ulicy Myśliwskiej z fragmentem ulicy Jasieńskiej, ulicami Nową Gronostajową i Gronostajową; od południa – terenem alei Armii Krajowej i jej skrzyżowaniem z ulicą Nową Gronostajową; od zachodu i południowego zachodu – terenem Potoku Jasień, gruntową drogą w śladzie ulicy Nowej Jasieńskiej, ulicą Taneczną i zabudową mieszkaniową.
 1. Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
  (uchwała Nr XXVI/682/16 RMG z dnia 30.06.2016 r o przystąpieniu do sporządzenia planu)obejmujący obszar o powierzchni ok. 5,60 ha, ograniczony: od południa ulicą Junony; od zachodu – ulicą Barniewicką i terenami kolejowymi; od północy – ulicą Posejdona; od wschodu – ulicą Zeusa.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego

04.04.2017 r.

1700

Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego

05.04.2017 r.

1700

Jasień w rejonie przystanku PKM

06.04.2017 r.

1700

Osowa rejon ulic Posejdona i Junony

10.04.2017 r.

1700

Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

11.04.2017 r.

1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.