OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 01 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XV/401/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,69 ha, ograniczony: od północy i północnego zachodu – terenem Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”; od północnego wschodu – aleją Hallera; południowego zachodu – aleją Zwycięstwa; od wschodu – ulicą Konarskiego.

2. Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku
(uchwała Nr L/1122/14 RMG z dnia 27.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą Nr XXII/606/16 RMG z dnia 28.04.2016 r.)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 23,83 ha, ograniczony: od północy – ulicą Nadwodną i terenami zabudowy mieszkaniowej; od wschodu – Aleją Grunwaldzką; od południa – terenami osiedla mieszkaniowego (w budowie) i terenami Telewizji Polskiej; od zachodu – ulicą Józefa Czyżewskiego.

3. Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XV/406/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 71,3 ha, ograniczony: od północy – odcinkiem alei Armii Krajowej i odcinkiem ulicy Źródlanej; od zachodu – ogrodami działkowymi; od wschodu – planowanym północnym odcinkiem ulicy tzw. Nowej Leszczynowej; od południa – odcinkiem ulicy Stężyckiej i terenami niezainwestowanymi leżącymi na północ od tej ulicy.

4. Oliwa Górna w rejonie ul. Polanki 124A w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXI/596/16 RMG z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o pow. 1.56. ha ograniczony: od zachodu granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od północy ciągiem pieszym (wejście do lasu). Od wschodu ulicą Polanki i od południa drogą dojazdową i terenami Centrum Ekumenicznego i klasztoru Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy (Dwór II).

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku

06.09.2017 r.

1700

Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku

21.09.2017 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku

27.09.2017 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie ul. Polanki 124A w mieście Gdańsku

28.09.2017 r.

1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.