OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  1. Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka AWFiS

(uchwała Nr XLI/1044/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 4,2 ha, położony w dzielnicy Żabianka, w rejonie przystanku SKM Żabianka-AWFiS i ulicy Subisława.

  1. Sienna Grobla rejon ulic Wiesława i Siennickiej

(uchwała Nr XIV/301/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni 15,88 ha, położony w dzielnicy Śródmieście Historyczne. Od wschodu graniczy z ulicą Siennicką, od zachodu z niezagospodarowanymi terenami poprzemysłowymi oraz terenem obecnie realizowanego osiedla mieszkaniowego Nadmotlavie Estate, od północy z rzeką Martwą Wisłą, a od południa z odcinkiem ulicy Długa Grobla i odcinkiem ulicy Wiesława włącznie.

  1. Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

(uchwała Nr XXIV/652/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni 1,3 ha, położony w centralnej części dzielnicy Wrzeszcz, od południa i wschodu ograniczony jest ulicami Wajdeloty i Grażyny, od zachodu Parkiem Kuźniczki, a od północy osiedlem mieszkaniowym w trakcie realizacji na terenach byłego browaru.

  1. Kiełpino Górne rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta

(uchwała Nr XXXVII/940/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni 22,16 ha, położony w Gdańsku, w Kiełpinie Górnym w rejonie ulic Mamuszki, Łagowskiej, Goplańskiej i Stężyckiej, od strony wschodniej ograniczony jest Aleją Kazimierza Jagiellończyka (Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta).

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka AWFiS

20.04.2023

1700

Sienna Grobla rejon ulic Wiesława i Siennickiej

27.04.2023

1700

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

11.05.2023

1700

Kiełpino Górne rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta

16.05.2023

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 17.04.2023 r.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.