OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XVII/362/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 8,2 ha, położony w dzielnicy Aniołki, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu zabudowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

2. Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXV/889/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 0,09 ha, położony na Oruni Górnej pomiędzy ulicą Emilii Hoene i ulicą Platynową.

3. Jasień rejon ulicy Jasieńskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVI/910/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 0,19 ha, położony na Jasieniu przy ulicy Jasieńskiej 89.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl www.bip.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku

08.02.2022 r.

1700

Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene w mieście Gdańsku

10.02.2022 r.

1700

Jasień rejon ulicy Jasieńskiej w mieście Gdańsku

17.02.2022 r.

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

- www.bip.brg.gda.pl
- www.brg.gda.pl
- www.bip.gdansk.pl

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 31.01.2022 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2022 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl