OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XLIII/1194/17 RMG z dnia 28.09.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 29,25 ha, ograniczony: od północy – ulicą Kartuską i Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Odnowa”; od wschodu – ulicą Cedrową; od południa – aleją Armii Krajowej; od zachodu – ulicą Jabłoniową.

 2. Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr L/1483/18 RMG z dnia 29.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 2,8 ha, ograniczony: od wschodu, północy i zachodu – ulicą Nowy Świat; od południa – terenem produkcyjno usługowym.

 3. Owczarnia – przy lesie w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XLVIII/1439/18 RMG z dnia 22.02.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar 2,87 ha w Owczarni.

 4. Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XLI/1130/17 RMG z dnia 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni około 1,30 ha położony na Przeróbce, wzdłuż prawego brzegu martwej Wisły, sąsiadujący od północy z terenem istniejącej, mieszkaniowej zabudowy szeregowej zlokalizowanej przy ulicy Siennej oraz ulicą Sienną w rejonie skrzyżowania z ulicą Bajki.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Owczarnia – przy lesie w mieście Gdańsku

05.03.2019 r.

1700

Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów w mieście Gdańsku

05.03.2019 r.

1700

Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej w mieście Gdańsku

20.03.2019 r.

1700

Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy w mieście Gdańsku

20.03.2019 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.