OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Aniołki – rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku
    (uchwała Nr XXXVIII/1018/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 1 ha, położony jest w dzielnicy Aniołki w rejonie ulicy Wroniej. Od północy graniczy z ulicą Elizy Orzeszkowej, od zachodu i południa z parkiem na Wroniej Górce, a od wschodu z zabudową mieszkaniową przy ulicy Kopernika oraz planowanym połączeniem drogowym ulicy Kopernika z ulicą Elizy Orzeszkowej.

  1. Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej w mieście Gdańsku(uchwała Nr XXXIX/1087/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.05.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 5,2 ha, położony w Gdańsku, w jednostce Maćkowy, pomiędzy ulicami Czerską a Borkowska.

  1. Cmentarz Łostowicki – część wschodnia w mieście Gdańsku
    (uchwała Nr XXXVIII/991/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 34,48 ha, ograniczony od północy zabudową przy ulicy Kartuskiej, od zachodu zachodnią częścią Cmentarza Łostowickiego, od południa alejami Havla, Armii Krajowej i ulicą Witosa, od wschodu ulicą Łostowicką i osiedlem Wzgórza Mickiewicza.

  1. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej w mieście Gdańsku
    (uchwała Nr XLI/1128/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 0,77 ha, ograniczony od zachodu ulicą Fundamentową, od północnego – wschodu projektowaną ulicą lokalną, od wschodu terenami zabudowy mieszkaniowo – usługowej i od południa garażami.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Aniołki – rejon ulicy Wroniej

07.06.2018 r.

1700

Maćkowy – kościół w rejonie ulicy Czerskiej

13.06.2018 r.

1700

Cmentarz Łostowicki – część wschodnia

12.06.2018 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej

06.06.2018 r.

1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2018 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.