OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 03 czerwca 2019 r. do 02 lipca 2019 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLIII/1194/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.09.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 29,25 ha, ograniczony od północy ulicą Kartuską i Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Odnowa”, od wschodu ulicą Cedrową, od południa aleją Armii Krajowej, a od zachodu ulicą Jabłoniową.

2. Kiełpino Górne w rejonie ulic Mamuszki i Goplańskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LVI/1630/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.08.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 5 ha, położony w dzielnicy Kokoszki, obrębie Kiełpino Górne w rejonie ulicy Mamuszki i Goplańskiej.

3. Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LV/1563/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.06.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 1,54 ha położony dzielnicy Kiełpino Górne w rejonie ulicy Gostyńskiej oraz planowanych ulic Nowej Inżynierskiej i Nowej Gostyńskiej.

4. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LIII/1532/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.05.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 11,58 ha położony w Kokoszkach Mieszkaniowych w rejonie ulic: Inżynierskiej, Szafranowej i Św. Brata Alberta.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu dzień godzina

Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej

11.06.2019 r.

1700

Kiełpino Górne w rejonie ulic Mamuszki i Goplańskiej

13.06.2019 r.

1700

Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej

05.06.2019 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Św. Brata Alberta

11.06.2019 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.