OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 29 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLII/1165/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.08.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 1,44 ha, położony w Śródmieściu Historycznym, w środkowo-wschodniej części Wyspy Spichrzów. Swoimi granicami obejmuje wschodni ok 180-cio metrowy fragment nabrzeża Wyspy Spichrzów oraz odcinek koryta rzeki Nowej Motławy, pomiędzy mostem Stągiewnym a ul. Podwale Przedmiejskie.

2. Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XII/289/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.06.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 2,97 ha, ograniczony od północy ul. Kołobrzeską, od zachodu ul. Szczecińską od południa terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu terenami usługowymi.

3. Łostowice - rejon ulicy Podleckiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LVII/1687/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.09.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 6,95 ha położony w Łostowicach ograniczony od południa potokiem Maćkowy i zabudową osiedla Vivaldiego, od wschodu ulicą Hokejową, od północy ulicą Łuczniczą, Podleckiego, Olimpijską oraz od wschodu zabudową osiedla Cztery Pory Roku

4. Nowy Port-Letnica rej. ul. Wyzwolenia tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVIII/1015/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 11,55 ha usytuowany na styku dzielnic Nowy Port oraz Letnica, pomiędzy torami kolejowymi, nieczynnym składowiskiem popiołów, ulicami Oliwską i Wyzwolenia oraz terenami mieszkaniowo-usługowymi.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

Projekt planu

dzień

godzina

Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych

09.05.2019 r.

1700

Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej

21.05.2019 r.

1700

Łostowice - rejon ulicy Podleckiego

21.05.2019 r.

1700

Nowy Port-Letnica rej. ul. Wyzwolenia tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej

09.05.2019 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.