OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 02.10.2017 r. - 31.10.2017 r. wyłożenie do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku
  2. Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku
  3. Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku
  4. Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku
  5. Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołane zostają dyskusje publiczne nad ustaleniami projektów planów, które miały się odbyć w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

04.10.2017 r.

1700

Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego

09.10.2017 r.

1700

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

10.10.2017 r.

1700

Jasień rejon Potoku Siedlickiego

17.10.2017 r.

1700

Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku

23.10.2017 r.

1700

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia powyższych projektów planów do publicznego wglądu oraz terminach dyskusji publicznych nad ich ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.


Powyższe obwieszczenie ukaże się w lokalnej prasie 9 października 2017 roku.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 02 października 2017 r. do 31 października 2017 r.


w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku(uchwała Nr XXXVII/992/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,16 ha, położony w Brętowie w sąsiedztwie ulicy Słowackiego.

2. Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXV/951/17 RMG z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,47 ha, ograniczony: od południa – ulicą Porębskiego; od wschodu – ulicą Wieżycką; od północy i zachodu – terenami nieurządzonymi.

3. Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr VIII/169/15 RMG z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 22,5 ha, ograniczony: od północy – doliną Potoku Siedlickiego oraz terenami osiedli mieszkaniowych przy ulicy Morenowe Wzgórze; od wschodu – terenami ogródków działkowych „Jar”; od południa – terami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Kraśnięta, Damroki, terenem szkoły przy ulicy Stolema, terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Włóczników, Łowców, Jasieńskiej i Kuszników; od zachodu – terenami zabudowy wielorodzinnej przy ulicach Zwierzynieckiej, Jasieńskiej i Świstaka.

4. Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXIX/774/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 39,4 ha, ograniczony: od północy – lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od wschodu – terenami prywatnymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową i zieleń chronioną; od południa – Pomorską Koleją Metropolitalną; od zachodu – terenem dawnej bazy magazynowo – paliwowej.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

04.10.2017 r.

1700

Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego

09.10.2017 r.

1700

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

10.10.2017 r.

1700

Jasień rejon Potoku Siedlickiego

17.10.2017 r.

1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach od 02 października 2017 r. do 31 października 2017 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wymienionej poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XV/404/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmującego obszar o powierzchni ok. 2,8 ha, ograniczony: od północy – zespołem zabudowy jednorodzinnej oraz terenem dawnego parku podworskiego; od wschodu – ulicą Niepołomicką; od zachodu – ulicą Wielkopolską; od południa – niezabudowanymi terenami inwestycyjnymi.

Projekt planu miejscowego (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

odbędzie się 23.10.2017 r. o godz. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.