OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II

(uchwała Nr XXI/571/16 RMG z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,53 ha, położony w Brzeźnie, na zakończeniu promenady pieszo-rowerowej na przedłużeniu Alei Jana Pawła II, prowadzącej do mola przy ul. Jantarowej.

  1. VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego - odwołany*

  1. Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga

(uchwała Nr XV/405/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,1 ha, ograniczony: od północnego zachodu – ulicą Platynową i ulicą osiedlową; od wschodu – zabudową przy ulicy Czirenberga, od południa – granicą Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”.

  1. Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM

(uchwała Nr XIII/334/15 RMG z dnia 27.08.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Nowatorów; od północnego zachodu – ulicą Budowlanych; od wschodu – trasą Pomorskiej Kolei metropolitalnej i terenami leśnymi; od południa – trasą dawnej kolei „Kokoszkowskiej” i fragmentem ulicy Maszynowej.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM

04.01.2017 r.

1700

Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II

05.01.2017 r.

1700

Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga

18.01.2017 r.

1700

VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

odwołany*

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.


*OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 30.12.2016 r. - 31.01.2017 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu 19 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.