OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 31 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej w mieście Gdańsku obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Św. Ducha, Mydlarską, Mokrą i zapleczem zabudowy ulicy Mariackiej.
(uchwała Nr XXXVII/990/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

2. Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni 0,28 ha, ograniczony: od północy – ulicą Świętojańską; od wschodu – ulicą Szklary; od południa – ulicą Szeroką; od zachodu – działką nr 52 obręb 89.
(uchwała Nr XVIII/530/16 RMG z dnia 28.01.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

3. Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 2,45 ha, ograniczony : od północy – zabudową przy ulicy Królikarnia; od wschodu – przebiegiem planowanej ulicy Reduta Miś; od południa – zabudową dawnej Królewskiej Fabryki Karabinów; od zachodu – ulicą Łąkową.
(uchwała Nr XIX/777/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

4. Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,16 ha, położony w Brętowie w sąsiedztwie ulicy Słowackiego.
(uchwała Nr XXXVII/992/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

5. Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,47 ha, ograniczony: od południa – ulicą Porębskiego; od wschodu – ulicą Wieżycką; od północy i zachodu – terenami nieurządzonymi.
(uchwała Nr XXXV/951/17 RMG z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

6. Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 1 ha, ograniczony: od zachodu – terenami usługowymi; od południowego wschodu – ulicą Jesienną.
(uchwała Nr XXXVIII/1016/17 RMG z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

7. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,72 ha, położony przy ulicy Osiedlowej.
(uchwała Nr XXX/812/16 RMG z dnia 27.10.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/1089/17 RMG z dnia 25.05.2017 r.)

8. Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 4,82 ha, ograniczony: od północnego wschodu i północnego zachodu projektowaną ulicą tzw. Nową Azymutalną; od południowego wschodu – ulicą Azymutalną; od południowego zachodu – terenem Bałtyckiego Centrum Biznesu.
(uchwała Nr XXXIII/904/16 RMG z dnia 12.01.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).

9. Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II w mieście Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 12,28 ha, ograniczony: od północy – ulicą Łowicką; od wschodu – ulicą Przełom; od południa – terenami, na których występuje zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Przełom; od zachodu – ogrodami działkowymi i wodami Martwej Wisły.
(uchwała Nr XXXVII/989/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Matarnia rejon ulicy Jesiennej

14.11.2017 r.

1700

Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś

14.11.2017 r.

1700

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

16.11.2017 r.

1700

Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej

16.11.2017 r.

1700

Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II

20.11.2017 r.

1700

Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II

20.11.2017 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej

22.11.2017 r.

1700

Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary

22.11.2017 r.

1700

Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego

27.11.2017 r.

1700

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.