OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego w mieście Gdańsku (uchwała Nr XXVI/683/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.08.2020 r.)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 20 ha, położony w Łostowicach i Zakoniczynie pomiędzy ulicami Darżlubską, Bieszczadzką, Jerzego Świrskiego, Świętokrzyską, Niepołomicką i Wielkopolską.

2. Śródmieście w rejonie ulicy 3 Maja w mieście Gdańsku (uchwała LX/1543/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2023 r.)

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,07 ha, jest położony na terenie Śródmieścia w rejonie ulicy 3 Maja, przy granicy Aresztu Śledczego w Gdańsku zlokalizowanego przy ulicy Kurkowej.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

link do dyskusji

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

08.01.2024

1700

Link

Śródmieście w rejonie ulicy 3 Maja

11.01.2024

1700

Link

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu mającym zastosowanie w powyższej sprawie), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2024 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.