OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XXI/570/16 RMG z dnia 31.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar dawnego centrum ogrodniczego Okaz, położony w dzielnicy Strzyża przy ul. Wita Stwosza 77.

 2. Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku
  (uchwała XXIX/776/16 z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni ok. 9,4 ha, ograniczony: od wschodu - terenami PKP/SKM; od zachodu – aleją Grunwaldzką; od południa - pasem drogowym planowanej ulicy tzw. Nowej Abrahama; od północy - granicą kompleksu biurowo- usługowego Alchemia.

 3. Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej w mieście Gdańsku
  (uchwała XVIII/289/11 z dnia 29.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zmieniona uchwałą XXVIII/547/12 z dnia 28.06.2012 r.)obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,9 ha, pomiędzy ulicami: Opata Jacka Rybińskiego, Obrońców Westerplatte, Flisacką i Al. Grunwaldzką.

 4. Jelitkowo - wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
  (uchwała XXI/565/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,61 ha, położony w południowym Jelitkowie, po północnej stronie ul. Jantarowej stanowiącej odcinek ciągu pieszo- rowerowego.

 5. Jelitkowo- wejście na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
  (uchwała XXI/564/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,04 ha, położony w północnym Jelitkowie, po północnej stronie ul. Jantarowej stanowiącej odcinek ciągu pieszo-rowerowego.

 6. Jasień- rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku
  (uchwała VIII/169/15 z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 22,5 ha, ograniczony: od północy - doliną potoku Siedlickiego oraz terenami osiedli mieszkaniowych przy ulicy Morenowe Wzgórze; od wschodu - terenami ogródków działkowych „Jar”; od południa - terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Kraśnięta, Damroki, terenem szkoły przy ulicy Stolema, terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Włóczników, Łowców, Jasieńskiej i Kuszników; od zachodu - terenami zabudowy wielorodzinnej przy ulicach Zwierzynieckiej, Jasieńskiej i Świstaka.
 1. Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
  (uchwała XV/406/15 z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 71,3 ha, w południowym rejonie Jasienia, którego granice przebiegają: od północy - wzdłuż odcinka alei Armii Krajowej i odcinka ulicy Źródlanej (włącznie); od zachodu - wzdłuż ogródków działkowych; od wschodu - wzdłuż planowanego północnego odcinka ulicy tzw. Nowej Leszczynowej; od południa - wzdłuż odcinka ulicy Stężyckiej i terenów niezainwestowanych na północ od tej ulicy.
 1. Matarnia rejon ulicy Elewów II w mieście Gdańsku
  (uchwała XXXIX/1086/17 z dnia 25.05.2017r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok.2,14 ha ograniczony od północy i od zachodu granicą lasu, od południa ulicą Elewów, od wschodu ogrodami działkowymi.
 1. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku
  (uchwała XXXIX/1089/17 z dnia 25.05.2017r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,72 ha położony przy ul. Osiedlowej.

 2. Wyspa Sobieszewska- rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku
  (uchwała XLI/1125/17 z dnia 29.06.2017r- o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 488,68 ha usytuowany w południowej części Wyspy Sobieszewskiej i zawierający tereny rolne pomiędzy kanałem Młynówka(od strony północnej), ulicą Przegalińską (od strony południowej), ulicą Klimatyczną (od strony wschodniej), oraz terenami rolnymi (od strony zachodniej).

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

dzień

godzina

Jelitkowo- wejście na plaże nr 60 w rejonie Jantarowej

08.01.2018 r.

1700

Jelitkowo- wejście na plaże nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej

Jasień rejon ulicy Źródlanej

08.01.2018 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej

11.01.2018 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej

11.01.2018 r.

1700

Jasień- rejon Potoku Siedlickiego

16.01.2018 r.

1700

Wyspa Sobieszewska- rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską

18.01.2018 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

18.01.2018 r.

1700

Strzyża- ul. Wita Stwosza 77

23.01.2018 r.

1700

Matarnia rejon ulicy Elewów II

23.01.2018 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.