OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

LVII/1684/18 z dnia 27.09.2018 r.

Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita

2.

LVII/1685/18 z dnia 27.09.2018 r.

Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej

3.

LVII/1686/18 z dnia 27.09.2018 r.

Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego

4.

LVII/1687/18 z dnia 27.09.2018 r.

Łostowice rejon ulicy Podleckiego

5.

LVII/1688/18 z dnia 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu

Maćkowy rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej

6.

LVII/1689/18 z dnia 27.09.2018 r.

Śródmieście rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała

7.

LVII/1690/18 z dnia 27.09.2018 r.

Śródmieście rejon dworca autobusowego

8.

LVII/1692/18 z dnia 27.09.2018 r.

Góra Gradowa – Centrum Hewelianum

9.

LVII/1693/18 z dnia 27.09.2018 r.

Zaspa – Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II

Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 07 listopada 2018 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.