OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

LIX/1476/23 z dnia 09.02.2023 r.

Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku

2.

LIX/1477/23 z dnia 09.02.2023 r.

Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku

3.

LIX/1478/23 z dnia 09.02.2023 r.

Rudniki rejon ulicy Gdańskiego Kolejarza w mieście Gdańsku

4.

LIX/1479/23 z dnia 09.02.2023 r.

Płonia rejon ul. Płońskiej i Zagroble w mieście Gdańsku

5.

LIX/1480/23 z dnia 09.02.2023 r.

Orunia – zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Równej w mieście Gdańsku

6.

LIX/1481/23 z dnia 09.02.2023 r.

Orunia – rejon ulic Smętnej i Wschodniej w mieście Gdańsku

7.

LIX/1482/23 z dnia 09.02.2023 r.

Oliwa Górna – rejon ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku

8.

LIX/1483/23 z dnia 09.02.2023 r.

Ujeścisko - rejon ulic Przemyskiej i Wadowickiej w mieście Gdańsku

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronach internetowych www.brg.gda.pl i www.bip.gdansk.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów:

  • w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk,

  • ustnie do protokołu
  • online na interaktywnej mapie (tzw. geoankieta), znajdującej się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany) w zakładce przedmiotowego projektu planu, w kolumnie „szczegóły”
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • poprzez platformę ePUAP

w terminie do dnia 29 marca 2023 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.