Wybór oferty

na System Oprogramowania przeznaczony do urządzeń biurowych wielofunkcyjnych do rozmaitych zastosowań.

W dniu 17 września 2019 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 5/2019 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

Libra Print Daniel Puławski. ul. Legionów 114 B, 18-400 Łomża, , NIP 7181925224.


ZAPYTANIE OFERTOWE

5/2019

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na wydrukowaniu 500 egz. dokumentu Studium i 50 egz. broszury wraz z dostawą do siedziby Biura Rozwoju Gdańska.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póz. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

Przedmiot zamówienia

Wydrukowanie 500 egz. dokumentu studium o objętości ok. 500 stron formatu A4,

Wydrukowanie 50 egz. broszury o objętości 32 stron formatu A4.

Szczegółowy opis zamówienia

druk Studium:
1. format A4 pion (210x297 mm), objętość: ok. 500 stron + okładka.

2. środek Studium:
- objętość: ok. 500 stron A4, materiał: ffset 90 g,
- dodatkowo w środku rozkładówka formatu A3, bigowana do A4,

- materiał na rozkładówkę: offset 200 g,
- cały środek nadruk kolorów 4/4,

3. okładka: formatA4 (+grzbiet),

- nadruk kolorów 4/4, materiał: karton GC1 (biały spód) 350 g, okładka powlekana jednostronnie folią matową specjalną - nierysującą.

4. Oprawa klejona.

5. Nakład: 500 egz.
Projekt w postaci elektronicznej dostarczy Zamawiający.
W cenie proszę wliczyć dostawę do Biura Rozwoju Gdańska.

druk broszury:
1.format A4 poziom (297x210 mm),
2. środek: objętość 32 strony (16 kart), nadruk 4/0,
3. materiał: kreda mat 350 g,
4. okładka: tył/przód półprzezroczysta (mleczna) PVC 250 mic.
5. Oprawa spiralna : srebrny drut wzdłuż krótszego boku
6. nakład: 50 egz.
Projekt w postaci elektronicznej dostarczy Zamawiający.
W cenie proszę wliczyć dostawę do Biura Rozwoju Gdańska.

Warunki i forma płatności

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Termin realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 20.10.2019 r.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium 1: Cena – 100%

Ocenie będzie poddawana cena brutto.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 100, wg wzoru: (cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto oferty ocenianej) x 100 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu ofertowym: 100.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk w terminie do 16 09 2019 r. do godziny 10 - tej.

Rozstrzygnięcie postępowania

i zlecenie realizacji zamówienia

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 20 września 2019 r.

Kontakt merytoryczny w tej sprawie

Tomasz Gozdalik 58 3084430

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia (oferta przewidująca termin wykonania po 20.10.2019 nie będzie brana pod uwagę).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

  1. oferta - zał. 2,
  2. umowa – zał. 3.
Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj