Wybór oferty

na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Rozwoju Gdańska”

W dniu 22 października 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 10/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

Podarowane.pl Biedrzycki s.j. ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary NIP 9442247162


ZAPYTANIE OFERTOWE

10/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Rozwoju Gdańska.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
80 - 855 Gdańsk

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów Biura Rozwoju Gdańska.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji na wykonane materiały promocyjne powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena

Oferta ma zawierać cenę łączną netto zamawianych materiałów.

Kryteria oceny

Kryterium 1: Cena – 80%

Ocenie będzie poddawana cena netto.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 80, wg wzoru: (cena netto najtańszej oferty /cena netto oferty ocenianej) x 80pkt

Kryterium 2: czas realizacji w dniach – 20%

a) poniżej 30 dni = 20p.,

b) okres dni 30 dni = 10p.,

c) powyżej 30 dni = 0p.,

Termin składania ofert

Na oferty będziemy oczekiwali do dnia 19.10.2018 r. do godziny 14-tej, elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożonej osobiście w sekretariacie (IV piętro) Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 40 dni nie będzie brana pod uwagę).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia projektów poszczególnych materiałów promocyjnych objętych przedmiotem zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tej sprawie są: Pani Agata Stec tel. 58 308 42 13, Pani Helena Żdżyłowska tel. 58 308 44 39.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy,
  2. Wzór umowy
Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj