Ogłoszenie nr 500276053-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

 Biuro Rozwoju Gdańska: Trzyletnia subskrypcja na oprogramowanie GIS wraz z usługą serwisową

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500252753-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 512205-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Biuro Rozwoju Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 19184027500000, ul. ul. Wały Piastowskie  24, 80855   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 084 451, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 583 084 449.
Adres strony internetowej (url):

II.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Trzyletnia subskrypcja na oprogramowanie GIS wraz z usługą serwisową

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)zapewnienia dostępu do nieograniczonej ilości desktopowego oprogramowania GIS, b)zapewnienia dostępu do nieorganicznej ilości serwerowego oprogramowania GIS, c)zapewnienia dostępu do internetowej usługi GIS, która umożliwia tworzenie i udostępnianie przestrzennych zasobów danych, map oraz aplikacji mapowych, d)przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń, e)zapewnienie wsparcia technicznego, f)udzielenia konsultacji technicznych, g)zapewnienia dostępu do internetowej platformy szkoleniowej dla nieograniczonej liczby pracowników,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

 SEKCJA III: PROCEDURA

 III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Esri Polska Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Kod pocztowy: 00-203
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 344400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344400
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.