Oferent nie podpisał umowy z Zamawiającym.


 

Rozstrzygnięcie postępowania wyboru Wykonawcy zadania

 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie wyboru Wykonawcy dla zadania „Wykonanie ekonomicznej analizy realizacji połączenia promowego pieszo-rowerowego przez Kanał Martwej Wisły w Gdańsku, w tym możliwości świadczenia usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej, w okresie sezonu turystycznego tj. od 1 maja do 31 października”.

Na Wykonawcę ww. zadania wybrano podmiot LPW Sp. z o.o., którego oferta uzyskała w ocenie największą liczbę punktów.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 8 /2018

 Biuro Rozwoju Gdańska występuje z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie ekonomicznej analizy realizacji połączenia promowego pieszo-rowerowego przez Kanał Martwej Wisły w Gdańsku, w tym możliwości świadczenia usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej, w okresie sezonu turystycznego tj. od 1 maja do 31 października

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 lutego 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

REGON: 191840275

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekonomicznej analizy realizacji połączenia promowego pieszo-rowerowego przez Kanał Martwej Wisły w Gdańsku, w tym możliwości świadczenia usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej, w okresie sezonu turystycznego tj. od 1 maja do 31 października.

Opis przedmiotu zamówienia

Analiza winna zawierać koszt uruchomienia oraz koszty utrzymania połączenia przy następujących założeniach:

1) jednostka do przewozu pieszych i rowerów winna pomieścić 10-20 pieszych oraz 5-10 rowerów;

2) usługa przewozu:

Wariant 1  - świadczona będzie w Gdańsku, w dzielnicy Nowy Port, z przystanków tramwaju wodnego linii F5, na trasie przystanek Nabrzeże Zbożowe – przystanek Twierdza Wisłoujście – przystanek Nabrzeże Zbożowe;

Wariant 2  - świadczona będzie w Gdańsku, w dzielnicy Nowy Port, z przystanków tramwaju wodnego linii F5, na trasie  przystanek Nabrzeże Zbożowe –Twierdza Wisłoujście – Westerplatte – Latarnia Morska – przystanek Nabrzeże Zbożowe;

3) rejsy (za rejs uznaje się w przypadku Wariantu 1. przeprawę promem z jednego brzegu na drugi i z powrotem, a w przypadku Wariantu 2. przeprawę promem zgodnie ze wskazanymi przystankami pośrednimi) odbywać się powinny w okresie od 1 maja do 31 października, przy czym w okresie:

a) 1.05. – 30.06.oraz 1.09. – 31.10.

- w dni robocze: 13 rejsów dziennie (7.00-19.00 co 60 min.)

- w soboty, niedziele i dni świąteczne: 30 rejsów dziennie;

b) 1.07. – 31.08.

- w dni robocze:
dla Wariantu I 25 rejsów dziennie (7.00-19.00 co 30 min.) dla Wariantu II 13 rejsów dziennie (7.00-19.00 co 60 min.)

- w soboty, niedziele i dni świąteczne: 30 rejsów dziennie.

Analiza winna odpowiedzieć na pytanie jaki jest koszt takiej  przeprawy w pierwszym roku realizacji oraz w trzech kolejnych latach i zakładać dwa warianty:

a) zakup jednostki i jej utrzymanie i eksploatacja jako składowa taboru komunikacji publicznej;

b) zakup kompleksowej usługi na rynku przewoźników, w tym z uwzględnieniem jednostkowych kosztów przeprawy.

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż 30.05.2018 r.

Warunki i forma płatności         

Płatność zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT /rachunku w ciągu 14 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze VAT /rachunku.

Warunek udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty upoważnione są podmioty, które w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadziły co najmniej trzy ekonomiczne analizy opłacalności inwestycji.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium 1: Cena – 90%

Ocenie będzie poddawana cena brutto.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 90,
wg wzoru: (cena brutto najtańszej oferty / cena brutto oferty ocenianej) x 90 pkt

Kryterium 2: Doświadczenie Oferenta – 10%

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 10, wg zapisu:

- Oferent udokumentował przeprowadzenie co najmniej jednej analizy opłacalności inwestycji związanej z transportem wodnym: 10 pkt

- Oferent nie udokumentował przeprowadzenia żadnej analizy opłacalności inwestycji związanej z transportem wodnym: 0 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu ofertowym: 100.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Oferta w kopercie z dopiskiem „Oferta na analizę kosztów realizacji połączenia promowego”.

Termin składania ofert: 19.04.2018, godz. 15:00.

Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Kontakt

Osoba upoważniona do kontaktu:

Anna Szpiganowicz-Waśniewska: tel. 58 308 44 02,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia   

Zapytanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 26.04.2018

O jego wyniku uczestnicy postępowania zostaną poinformowani telefonicznie lub wiadomością e-mail, niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

Załączniki

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

 

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
10-04-2018Załącznik nr 1
Pobierz [docx]