Wybór oferty na

„Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa”.

W dniu 15 stycznia 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 2/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonała wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

Informacje Bezpieczne Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki Spółka Cywilna z siedzibą w 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 69/71/2, NIP 5862305154.


ZAPYTANIE OFERTOWE

2/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z 28 lutego 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Do dnia 24 maja 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

1) Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

2) Zapewnienie szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych,

3) Zapewnienie spełnienia obowiązku informacyjnego.

4) Ochrona danych osobowych,

5) Zgłoszenie do rejestracji zbiorów danych osobowych jeśli zajdzie taka potrzeba.

6) Prowadzenie jawnego rejestru zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych, za wyjątkiem zbiorów danych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 UODO, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

7) przygotowanie do wymogów RODO, które od dnia 25 maja 2018 roku będą obowiązywały w naszym kraju.

2. Od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie RODO, realizacja zadań administratora oraz inspektora ochrony danych w tym w szczegółowości:

1) nadzór nad oceną skutków dla ochrony danych, 2) nadzór nad zapewnieniem przetwarzania zgodnie z zasadami przetwarzania,

2) ochrona praw osób, których dane dotyczą,

3) Współpraca z organem nadzorczym,

4) Zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

W okresie od 16.01.2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

w Gdańsku.

Warunki i forma płatności

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. cena- koszt miesięcznej usługi brutto.

2. szkolenia, kursy z zakresu RODO (dokumenty potwierdzające).

Miejsce, sposób i termin składania ofert

elektronicznie - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk w terminie do 15.01.2018 r. do godziny 14-tej.

Rozstrzygnięcie postępowania

i zlecenie realizacji zamówienia

zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 16 stycznia 2018 r.

kontakt

Helena Żdżyłowska tel. 58 308 44 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Teresa Wesołowska tel. 58 308 44 33

mail: brg@brg.gda.pl

Załączniki do zapytania

wzór oferty – załącznik nr 1,

Wykaz oświadczeń, oraz dokumentów jakie mają dostarczyć przyszli wykonawcy

1. wypełniony załącznik nr 1,

2. aktualny wydruk ze strony CEIDG lub KRS,

3. dokumenty poświadczające jego kwalifikacje.

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj