TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 8/2017

Biuro Rozwoju Gdańska występuje z prośbą o złożenie oferty na:

Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych na czterech obszarach rewitalizacji.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 lutego 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

REGON: 191840275

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych na czterech obszarach rewitalizacji :

1. Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście: Zagospodarowanie terenu Placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej (pow. ok. 6 500 m2),

2. Orunia: Rewaloryzacja Rynku Oruńskiego z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną (pow. ok. 7 000 m2),

3. Biskupia Górka/ Stary Chełm: Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej (pow. ok. 5 000 m2),

4. Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście: Przebudowa placu przy przystani promowej (pow. ok. 13 500 m2).

Mając na względzie dostosowanie rozwiązań przestrzennych i architektonicznych do potrzeb użytkowników najważniejsze przestrzenie publiczne na obszarach rewitalizacji zostaną zaprojektowane w formule konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Mieszkańcy poszczególnych obszarów poprzez warsztaty będą mieli możliwość współtworzenia wytycznych na podstawie których konkursy te będą realizowane. Przedmiotowe przestrzenie publiczne wskazano jako priorytetowe w Gminnym Programie Rewitalizacji. Zagospodarowane będą one w ramach projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.


Istotą warsztatów jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat zmiany zagospodarowania terenów wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, w celu sformułowania wytycznych i zaleceń dla ich przyszłej przebudowy, efektem której będzie stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej służącej rekreacji, integracji, kształtowaniu tożsamości i lokalnych tradycji, organizacji imprez okolicznościowych, wydarzeń artystycznych, itp.

Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie minimum trzech spotkań dla mieszkańców (grupa warsztatowa winna być reprezentowana przez szerokie grono mieszkańców w tym seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci) na każdym z czterech obszarów rewitalizacji we wskazanych przez Zamawiającego miejscach:

· Spotkanie 1 - wprowadzenie, przedstawienie zakresu działań na terenie zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji (z użyciem map poglądowych dla uczestników), spacer po terenie opracowania, przedstawienie pozostałych uwarunkowań;

· Spotkanie 2 - (min. 3 h) warsztaty tematyczne – przedstawienie podsumowania ze Spotkania 1, prezentacja dobrych przykładów realizacji rewitalizacyjnych, wypracowanie koncepcji funkcjonalnej;

· Spotkanie 3 - (min. 2 h) podsumowanie wyników warsztatów - wnioski z poprzednich spotkań, przedstawienie koncepcji funkcjonalnej.

Wykonawca w swojej ofercie winien przedstawić szczegółowy Scenariusz cyklu warsztatów.


Efektem warsztatów powinny być:

1. Koncepcja funkcjonalna - wytyczne do konkursu, w tym:

· preferencje użytkowników, zakres funkcjonalny,

· proporcje terenów zielonych (terenów rekreacji i sportu) do terenów utwardzonych/placu,

· obsługa komunikacyjna,

· zieleń, szata roślinna,

· dodatkowe funkcje.


2. Koncepcja zagospodarowania - wytyczne szczegółowe zagospodarowania jako zalecenia możliwe do wykorzystania przez uczestników konkursu.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu, lokalizacji poszczególnych urządzeń rekreacyjnych, użytych materiałów oraz mebli ulicznych.

Koncepcja zagospodarowania powinna pozwalać na wiele aktywności użytkowników z różnych grup wiekowych, proponować optymalne rozmieszczenie funkcji rekreacyjnych i sportowych oraz umożliwić animacje społeczno-kulturalne w danej przestrzeni. Zaproponowane rozwiązania powinny uwzględniać wygodę użytkowników pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych. Należy uwzględnić w nich zasady projektowania uniwersalnego. W koncepcji winny znaleźć się takie elementy jak planowanie rozmieszczenia małej architektury, oraz ewentualnych funkcji usługowych w zależności od preferencji mieszkańców.

Wytyczne zgłoszone podczas konsultacji będą miały wpływ na zapisy regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla poszczególnych terenów. Zapewni to dostosowanie zagospodarowania przestrzeni do potrzeb mieszkańców oraz osiągnięcie celu jakim jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez angażowanie się w działania rewitalizacyjne.

Zobowiązania Stron

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:

· Opracowanie Scenariusza cyklu warsztatów dla każdego obszaru;

· Zebranie różnorodnej grupy warsztatowej;

· Przeprowadzenie akcji informacyjnej o warsztatach (zawiadomienia, plakaty);

· Zapewnienie drobnego poczęstunku (kawa, herbata, woda, kanapki, itp.) dla uczestników podczas spotkań (2 i 3 spotkanie);

· Wykonanie informacji podsumowującej przebieg warsztatów. Opracowanie winno zawierać wynik warsztatów w postaci wytycznych funkcjonalnych oraz wskazanych przez mieszkańców propozycji zagospodarowania oraz materiały ze spotkań tj. zdjęcia ze spotkań, listy obecności, opis przebiegu warsztatów, itp.

Zobowiązania Zamawiającego:

· Zamieszczenie informacji o organizowanych warsztatach na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl oraz Miasta Gdańska www.gdansk.pl;

· Przekazanie Wykonawcy wzoru plakatu do odpowiedniej modyfikacji;

· Przekazanie Wykonawcy niezbędnej liczby wydruków mapy zasadniczej w skali 1:500;

· Zapewnienie odpowiednich lokalizacji do zorganizowania spotkań.

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dwa miesiące od daty zawarcia umowy nie później niż 30.11.2017 r.

Warunki i forma płatności

Płatność zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT /rachunku w ciągu 14 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze VAT /rachunku.

Warunek udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty upoważnione są podmioty, które w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziły co najmniej dwa cykle warsztatów z mieszkańcami, których efektem było wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium 1: Cena – 60%

Ocenie będzie poddawana cena brutto.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 60,
wg wzoru: (cena brutto najtańszej oferty / cena brutto oferty ocenianej) x 60pkt

Kryterium 2: Ocena merytoryczna oferty – 40%

Każdemu z poniższych elementów zostaną przyporządkowane wartości 0, 10 lub 20 punktów.

Elementy poddawane ocenie:

1. Dodatkowe formy partycypacji – uwzględnienie innych poza spotkaniami form partycypacji społeczności lokalnej, takich jak sonda uliczna, ankieta, warsztaty eksperckie, wywiady indywidualne.

0 pkt – brak wykorzystania elementu poddawanego ocenie

10 pkt – wykorzystanie 1 lub 2 dodatkowych form partycypacji

20 pkt – wykorzystanie 3 lub więcej dodatkowych form partycypacji

2. Praca na modelu przestrzennym – wykorzystanie podczas warsztatów form prezentacji 3D, takich jak makiety terenu lub cyfrowe modele 3D.

0 pkt – brak wykorzystania elementu poddawanego ocenie

10 pkt – wykorzystanie 1 formy prezentacji 3D

20 pkt – wykorzystanie 2 lub więcej form prezentacji 3D

Elementy poddawane ocenie muszą być opisane w Scenariuszu cyklu warsztatów.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 40.

Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu ofertowym: 100.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Oferta w kopercie z dopiskiem „na przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej”.

Termin składania ofert: 6.09.2017 r., godz. 10:00.

Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Kontakt

Osoba upoważniona do kontaktu:

Anna Szpiganowicz-Waśniewska: tel. 58 308 44 05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Zapytanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 12.09.2017 r.

O jego wyniku uczestnicy postępowania zostaną poinformowani telefonicznie lub wiadomością e-mail, niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

Załączniki

Załącznik 1 – Mapa obszaru Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem z zaznaczeniem przedmiotowej przestrzeni publicznej

Załącznik 2 – Mapa obszaru Orunia z zaznaczeniem przedmiotowej przestrzeni publicznej

Załącznik 3 – Mapa obszaru Biskupia Górka i Stary Chełm z zaznaczeniem przedmiotowej przestrzeni publicznej

Załącznik 4 – Mapa obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście z zaznaczeniem przedmiotowej przestrzeni publicznej

Załącznik 5 – Formularz ofertowy

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj