Załącznik nr...
do protokołu z postępowania
nr 1/2018

Do Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych miasta Gdańska prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta

Wykonawcy MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. oferta spełnia najkorzystniejszy bilans na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta w ocenie punktowej łącznej uzyskała 95 pkt., z czego: za kryterium ceny uzyskała 60 pkt., oraz 35 pkt w kryterium cechy jakościowe produktu i gwarancji.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta

Wykonawcy MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj