Wybór oferty

na dostawę środków czystości w okresie od 04.02.2020 r. do 31.12 2020 r.

W dniu 03 luty 2020 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 3/2020 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

PHU ARKAN Wojciech Wasylewicz, 80-298 Gdańsk ul. Sianowska 1 wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP 9570424545.

Formularz wyboru ofert


 Treść zapytania ofertowego

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

Sukcesywną dostawę środków czystości w okresie od 04.02.2020 r. do 31.12 2020 r. w Gdańsku.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póz. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 5 dni nie będzie brana pod uwagę).

Formularz ofertowy zawiera kolumnę „cena brutto”, aby Zamawiający mógł ocenić, która oferta cenowa jest dla Zamawiającego najkorzystniejsza, prosimy o wpisywanie ceny jednostkowej produktu = cena ofertowa.

Po otrzymaniu od Państwa odpowiedzi zaprosimy do podpisania umowy dostawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Ofertę w zapytaniu ofertowym można przesłać do zamawiającego do dnia 03.02.2020 r. do godziny 10:00 elektronicznie mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest Pan Tomasz Gozdalik tel. 58 3084430, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzór umowy

Dokumenty