Wybór oferty

na system oprogramowania przeznaczony do urządzeń biurowych wielofunkcyjnych do rozmaitych zastosowań 

W dniu 25 lutego 2019 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/2019 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę:

MileSTONE Sp. z o.o., ul. E. Sczanieckiej 8d/109, 60-216 Poznań, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000381812, NIP 7792390841.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 4/2019

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na dostawę systemu oprogramowania do:

-      monitorowania drukowania,

-      monitorowania, zarządzania i kontroli dostępu urządzeń wielofunkcyjnych,

-      archiwizacji i podglądu treści wykonywanych wydruków.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póz. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 lutego 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

Przedmiot zamówienia

System oprogramowania przeznaczony do urządzeń biurowych wielofunkcyjnych do rozmaitych zastosowań.

Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu

(szczegółowy opis według załączników)

a)  monitorowania drukowania - załącznik 1.1,

b) monitorowania, zarządzania i kontroli dostępu     urządzeń wielofunkcyjnych – załącznik 1.2,

c) archiwizacji i podglądu treści wykonywanych wydruków - załącznik 1.3,

Warunki i forma płatności

 

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium 1: Cena – 70%

Ocenie będzie poddawana cena brutto.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 70, wg wzoru: (cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto oferty ocenianej) x 70pkt

Kryterium 2: gwarancja – 15%

24 miesiące – 5%

36 miesięcy – 15%

Kryterium 3: termin realizacji (wdrożenie)– 15%

do 2 dni - 15%

do 4 dni - 10%

po wyżej 4 dni – 0 %

Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu ofertowym: 100.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk w terminie do 22 02 2019 r. do godziny 10 - tej.

Rozstrzygnięcie postępowania

i zlecenie realizacji zamówienia

 

Zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia, tj. 25 lutego 2019 r.

Kontakt merytoryczny w tej sprawie

 

Krzysztof Wójcicki tel. 58 3084460

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

Po otrzymaniu od Państwa odpowiedzi zaprosimy do podpisania umowy dostawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

Załączniki:

  1. funkcjonalność systemu monitorowania drukowania - zał. 1.1,
  2. funkcjonalność systemu monitorowania, zarzadzania i kontroli dostępu urządzeń wielofunkcyjnych – zał.1.2,
  3. funkcjonalność systemu archiwizacji i podglądu treści wykonywanych wydruków -1.3,
  4. oferta - zał. 2,
  5. umowa – zał. 3.