Wybór oferty

na dostawę 24 dyskowej półki macierzy QSAN kompatybilnej z macierzą QSAN TrioNas U600HA i dostawę dysków twardych w 2018 r.

W dniu 16 października 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 9/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, 80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 8, NIP 584-102-08-31


ZAPYTANIE OFERTOWE

9/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

  1. Dostawę 24 dyskowej półki do macierzy QSAN kompatybilnej z macierzą QSAN TrioNas U600HA.
  2. Zakup dysków twardych.
    - 12 dysków SAS 1.8 TB 10K RPM, - 16 dysków SAS 2 TB 7.2K RPM

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

 

 

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1)    Dostawa 24 dyskowej półki do macierzy QSAN

2)    Zakup dysków twardych:

 -12 dysków SAS 1.8 TB 10K RPM

- 16 dysków SAS 2 TB 7.2K RPM

 

Opis przedmiotu zamówienia

1)       Dostawa 24 dyskowa półka do macierzy QSAN kompatybilnej z macierzą QSAN TrioNas U600HA i dyskami SAS 1.8 TB 10K RPM, SAS 2 TB 7.2K RPM

2)      Zakup dysków twardych do zwiększenia powierzchni/pamięci posiadanych serwerów jako samodzielne urządzenie (SAS 1.8 TB 10K RPM, SAS 2 TB 7.2K RPM).

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ale nie krótszy niż 24 miesiące.

Cena

Cena obejmuje wartość dostawy netto urządzenia i łączną wartość dostawy netto dysków.

Ponadto w cenę wliczona jest dostawa przedmiotu zamówienia, gwarancja i instalacja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Kryteria oceny

Kryterium 1: Cena – 90% + gwarancja – 10%

Ocenie będzie poddawana cena netto.

Termin składania ofert

Na oferty będziemy oczekiwali do dnia 12.10.2018 r. do godziny 14-tej, elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożonej osobiście w sekretariacie (IV piętro) Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 40 dni nie będzie brana pod uwagę).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 16 października 2018 r.

Osoby upoważnione do kontaktu w tej sprawie są: Pan Krzysztof Wójcicki tel. 58 3084460, Pani Helena Żdżyłowska tel. 58 3084439.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy,
  2. Wzór umowy