Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2018 r

W dniu 22 stycznia 2018 r. ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 5/2018 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 584-015-09-16.


ZAPYTANIE OFERTOWE

5/2018

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na :

Sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w okresie od 22.01.2018 r. do 31.12 2018 r. w Gdańsku.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy (oferta przewidująca termin dostawy dłuższy niż 5 dni nie będzie brana pod uwagę).

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni.

Ofertę należy przesłać do zamawiającego do dnia 19.01.2018 r. elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Hanna Chyżyńska tel. 58 308 44 42.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj