"W dniu 09.01.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie wyboru Wykonawcy usługi „Opracowanie czterech Studiów wykonalności dla czterech projektów rewitalizacyjnych ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach mechanizmy ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Na Wykonawcę ww. usługi wybrano podmiot Grupa Doradcza EURO-PRO Aleksandra Górska, którego oferta uzyskała w ocenie największą liczbę punktów."

Obowiązek informacyjny dla oferentów oraz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Czytaj