Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego celem jest wyłonienie partnera do działań społecznych, odbywających się w podobszarze Stary Chełm objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Konkurs jest zgodny z celami Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (Uchwały Nr XIV/304/19 z dnia 26.09.2019r.) oraz założeniami Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, tj. Uchwały Nr XLI/1043/21 RMG z dnia 28 października 2021 roku.

Termin składania ofert w formie papierowej upływa 7 marca 2022 roku. Nabór partnera do wspólnej realizacji zadania zostanie rozpatrzony najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku  oraz w załączniku zamieszonym pod tekstem.