Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 r. Jest to dokument, który szczegółowo diagnozuje sytuację na obszarach rewitalizacji, wytycza kierunki działań, które mają doprowadzić do jej trwałej poprawy oraz określa szacunkowe ramy finansowe. Ponadto zawiera m.in. opis struktury zarządzania realizacją programu, systemu jego monitorowania i oceny oraz sposobu realizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. GPR jest dokumentem strategicznym. 

 

Najważniejsze zmiany

31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecnie projekt zmiany GPR-u jest już gotowy. Od 17 czerwca do 17 lipca treść dokumentu została udostępniona do publicznego wglądu, w tym czasie trwały również konsultacje społeczne.

W projekcie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Budynek przy ul. Gościnnej 4 miał zostać wyremontowany i przeznaczony na dom sąsiedzki. Tuż obok miała powstać placówka wsparcia podwórkowego. To jednak okazało się niemożliwe, m.in. ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową nieruchomości. W konsultowanym projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziano realizację tych dwóch zadań w nowym obiekcie, który ma powstać przy ul. Dworcowej 11.

Pozostałe zmiany GPR-u wynikają z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji, a zawartych w uwagach sporządzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą one m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, zostanie też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji. 

Z projektem można było zapoznać się m.in:

- w Biurze Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, pokój 1, parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –15:30,
- na stronach internetowych: https://bip.brg.gda.pl/ i www.brg.gda.pl,
- w siedzibie Rady Dzielnicy Nowy Port (ul. Oliwska 53/55), 
- w siedzibie Rady Dzielnicy Orunia - Święty Wojciech - Lipce (ul. Gościnna 14),
- w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2). 

Uwagi

Do 17 lipca 2019 r. można było składać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • pisemnie lub ustnie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30: w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, pokój 401, IV piętro) lub w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG ( Wały Piastowskie 24, pokój 7, parter). 

Spotkanie

Uwagi i propozycje można było zgłaszać również podczas otwartego spotkania informacyjnego, które odbyło się 25 czerwca o godz. 17:30 w Gdańskim Archipelagu Kultury na Oruni (ul. Dworcowa 9).

DOKUMENTY
DATA PUBL. NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
08-10-2019 Obwieszczenie Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku POBIERZ [PDF]
26-09-2019 Uchwała nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-09-26 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji ZOBACZ
05-08-2019 Informacja podsumowująca konsultacje społecznie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitlizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT - Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT - Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT - Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT - Załącznik graficzny nr 4 - Orunia POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT - Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT ANALIZY - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście POBIERZ [PDF]
17-06-2019 PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 4 - Orunia POBIERZ [PDF]
10-06-2019 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska ZOBACZ
25-04-2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku ZOBACZ
31-01-2019 Uchwała wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017 - 2023 POBIERZ [PDF]
25-04-2017 Uchwała nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia GPR ZOBACZ
24-08-2017 Orunia Dolna - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D POBIERZ [JPG]
24-08-2017 Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D POBIERZ [JPG]
24-08-2017 Biskupia Górka - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D POBIERZ [JPG]
24-08-2017 Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D POBIERZ [JPG]
21-06-2017 Uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko GPR POBIERZ [PDF]
08-03-2017 Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk POBIERZ [PDF]
20-02-2017 Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR POBIERZ [PDF]
15-02-2017 Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmiescie POBIERZ [PDF]
13-02-2017 Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Orunia POBIERZ [PDF]
08-02-2017 Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście POBIERZ [PDF]
01-02-2017 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska POBIERZ [DOCX]
28-08-2016 Diagnoza potrzeb mieszkańców - raport końcowy z warsztatów POBIERZ [PDF]
06-06-2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia GPR POBIERZ [PDF]
31-05-2016 Uchwała nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR ZOBACZ