Gminny Program Rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nrXXXVIII/1012/17z dnia 25 kwietnia 2017 roku. Jest to dokument, który szczegółowo diagnozuje sytuację na obszarach rewitalizacji, wytycza kierunki działań, które mają doprowadzić do jej trwałej poprawy oraz określa szacunkowe ramy finansowe. Ponadto zawiera m.in. opis struktury zarządzania realizacją programu, systemu jego monitorowania i oceny oraz sposobu realizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei rok wcześniej, 28 kwietnia 2016 r., Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku. 

26 września 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę nr XIV/304/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023. W dokumencie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Obecnie przewidziano realizację tych dwóch zadań w nowym obiekcie, przy ul. Dworcowej 11. 

Zmiany GPR-u wynikały także z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji i wytycznych sformułowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą one m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, został też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji.  

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne przeprowadzono od 17 czerwca do 17 lipca 2019 roku. Z dokumentem można było się zapoznać w Biurze Rozwoju Gdańska, w siedzibach rad dzielnic: Nowy Port, Orunia-Święty Wojciech-Lipce oraz w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii. Od początku konsultacji społecznych projekt zmiany GPR udostępniono także na stronach internetowych: www.brg.gda.pl oraz www.bip.brg.gda.pl. 

W ramach konsultacji, 25 czerwca 2019 roku, przeprowadzono otwarte spotkanie informacyjne, gdzie zbierano ustne uwagi i propozycje. Ponadto uwagi zbierano w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w czasie udostępnienia projektu zmiany GPR. 

W sumie wpłynęło 6 formularzy z uwagami, w tym dwa po terminie. Żadna z uwag nie wymagała wprowadzenia zmian do dokumentu. Szczegółowe odniesienie się do uwag zawiera informacja podsumowująca konsultacje społeczne. 

Opinie na temat projektu 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji projekt zmiany GPR został przekazany do zaopiniowania odpowiednim organom i jednostkom, w tym Komitetowi Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji 24 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt. W wyniku rozpatrzenia uwag zawartych w opiniach organów i instytucji wprowadzono odpowiednie korekty. Zmiana GPR jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i przepisami prawa. 

OBOWIĄZUJĄCY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 4 - Orunia
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik tekstowy do GPR-u - Analizy
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz A - Biskupia Górka/Stary Chełm
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz B - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz C - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz D - Orunia
 
Pobierz [pdf]