loga ue

Radni Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 roku przyjęli Gminny Program Rewitalizacji (uchwała nr XXXVIII/1012/17). Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. - Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji – informuje Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z konsultacji społecznych (raport dostępny tutaj). Katalog celów jest spójny z celami stawianymi w innych programach operacyjnych miasta Gdańska, a także z celami postawionymi w dokumentach wyższego rzędu, w tym:
- z poziomu lokalnego, np. „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus”,
- z poziomu krajowego, np. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”,
- z poziomu europejskiego, np. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji – podkreśla Ewa Pielak. – Nie oznacza to obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska

          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załącznik graficzny - kierunki Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Orunia

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska - Analizy

          - Załączniki graficzne Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załączniki graficzne Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załączniki graficzne Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załączniki graficzne Orunia

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2019-01-31Uchwała wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017 - 2023
Pobierz [pdf]
2017-04-25Uchwała nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia GPR
Pobierz [pdf]
2017-08-24Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Orunia Dolna - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Biskupia Górka - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-06-21Uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko GPR
Pobierz [pdf]
2017-03-08Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk
Pobierz [pdf]
2017-02-20Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR
Pobierz [pdf]
2017-02-15Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmiescie
Pobierz [pdf]
2017-02-13Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Orunia
Pobierz [pdf]
2017-02-08Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2017-02-01Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
Pobierz [docx]
2016-08-28Diagnoza potrzeb mieszkańców - raport końcowy z warsztatów
Pobierz [pdf]
2016-06-06Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]
2016-05-31Uchwała nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]